ទំព័រ​ដើម​ / Stamm Mollusca (Cuvier, 1797) / Klasse Gastropoda (Cuvier, 1797)

Schnecken